Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” biedres aicina pievienoties mūsu klubam – gan iesaistoties viedokļu veidošanā, gan piedaloties pasākumos, gan atbalstot vienai otru.

Pieteikuma forma:

Datu apstrādes principi
STARPTAUTISKĀS SOROPTIMISTU BIEDRĪBAS “OGRE-ĶEGUMS” DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Biedrība ļoti nopietni uztver Jūsu privāto datu aizsardzību un vēlas, lai Jūs justos droši, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Šī privātuma politika izskaidro Jūsu datu apstrādes formu un veidu, kā arī izskaidro Jūsu tiesības un mūsu, kā datu apstrādātāja, atbildību.

Biedrības rīcībā var nonākt šādi Jūsu dati:

Reģistrējoties kā biedrības biedrs interneta vietnē, biedrībai nepieciešami šādi dati:
vārds, uzvārds;
e-pasta adrese;
telefona numurs.

Mūsu veiktās personu datu apstrādes vispārīgs raksturojums.

Biedrība prezumē, ka pirms biedrības tīmekļa vietnes izmantošanas, vai kļūstot, par biedrības biedru, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. Biedrība apzinās, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādās tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par biedrības rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem biedrība apstrādā Jūsu personas datus, un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Biedrība apstrādās Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 • a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: -Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts); -Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts); -Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

 • b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: -Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts).

 • c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

  Šī nolūka ietvaros mēs varētu klientiem, kas reģistrējušies sistēmā un apstiprinājuši savu piekrišanu, nosūtīt paziņojumus par mūsu klientu rīkotajiem pasākumiem. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: -Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts); -Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts); -Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), saziņas nodrošināšanai.

 • d) Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: -Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Biedrība veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • a) biedrības prezidente, kurai tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • b) personas datu apstrādātāji, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • c) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

Kādus sadarbības partnerus personu datu apstrādē jeb personu datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Biedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Biedrība nenod datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas

Cik ilgi biedrība glabās Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, bierība ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • a) personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim, līdz līgums tiks izpildīts, un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • b) personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • c) datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat snieguši biedrībai, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Jūs varat iegūt informāciju par biedrības rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 • a) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu biedrībā, kas atrodas adresē : Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, Latvija par tikšanās laiku iepriekš vienojoties (Ināra Vītola t. +371 26401591)
 • b) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads;
 • c) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: inara.vitola54@gmail.com vai soroptimistes@gmail.com, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā brīdī Jūsu doto piekrišanu veikt Jūsu datu apstrādi atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura, pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personu datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar biedrības veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie biedrības, norādot uz iespējamiem pārkāpumiem. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka nav iespējams savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

Kāpēc, Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Informāciju biedrībai nepieciešams saņemt, lai izpildītu tiesiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses, kad informācijas nesniegšana var apdraudēt biedrības pienākumu izpildi.

Kā biedrība iegūst Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus biedrība var iegūt:

 • a) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • b) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 • c) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • d) no Jums, ja Jūs reģistrējaties kā biedrs tiešsaistē.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Biedrība Jūsu datus neizmanto automatizēto lēmumu pieņemšanā.