BIEDRĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

KLUBA STATŪTI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Kluba nosaukums (latviešu valodā ir Sabiedriskā organizācija Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”, angļu valodā Club of Soroptimist International of “Ogre-Kegums”).
1.2. Klubs dibināts saskaņā ar Starptautiskās Soroptimistu organizācijas Statūtu IV nodaļas 2. daļu, un tā dibināšanas datums ir 2004. gada 20.novembris, kad tika pasniegts Kluba dibināšanas dokuments.
1.3. Kluba juridiskā adrese ir Prezidentes dzīves vietas adrese (uz laiku) vai cita pastāvīga adrese.
1.4. Kluba simbolika ir Starptautiskās Soroptimistu organizācijas emblēma.
1.5. Soroptimistu gads sākas 1. oktobrī.

2. Lēmumi un valsts likumi

2.1. Ja Savienības lēmumos attiecībā uz Kluba lēmumu stāšanos spēkā nav noteikts citādi, Klubs pieņem savus lēmumus šajā dokumentā minēto nosacījumu realizēšanai, ar noteikumu, ka šie lēmumi nav pretrunā ar šiem un Savienības, Federācijas, kā arī Starptautiskās Soroptimistu organizācijas Statūtiem.
2.2. Jebkurš nosacījums šajos Statūtos, kas ir pretrunā ar valsts likumdošanu, ir atbilstoši jāmaina, saskaņojot ar Savienības padomi, Federācijas padomi.

3. Mērķi

Starptautiskā Soroptimistu organizācija ir vispasaules sieviešu organizācija, vispasaules sieviešu balss, kas izpaužas sapratnē, atbalstā un darbībā. Klubs cīnās par Soroptimistu mērķiem, kas definēti Starptautisko Soroptimistu Klubu Statūtu 2.pantā:
• Sieviešu stāvokļa uzlabošana;
• Augsti ētiskie standarti;
• Cilvēktiesības visiem;
• Vienlīdzība, attīstība un miers.

4. Politika

4.1. Starptautiskās Soroptimistu organizācijas politika ir nodarboties ar starptautiskām un nacionālām problēmām, kas saskan ar tās mērķiem un programmām. Jautājumos, kas ir politiski pretrunīgi dažādām valstīm, politiskajām partijām vai reliģijām, Klubs ietur stingru neitralitāti.
4.2. Klubs nedrīkst strīdīgos jautājumos Soroptimistu vārdā griezties pie citu valstu valdības vai savas valsts vai pasaules institūcijām, kas varētu kaitēt vai izraisīt sarežģījumus Soroptimistēm citās valstīs. Soroptimistēm, kas vēlas izteikt savu nostāju, tas jādara ar sava Kluba un Savienības Prezidentes starpniecību saziņai ar Federācijas Prezidenti, kura, savukārt, pati vērsīsies pie Starptautiskās Soroptimistu organizācijas Prezidentes, kuru Starptautiskās Soroptimistu organizācijas Padome pilnvarojusi šādai rīcībai noteiktā jautājumā.
4.3. Klubs kā vienība nevar kļūt par kādas citas organizācijas locekli. Jebkurai sadarbībai Soroptimistu vārdā iepriekš jāsaņem Savienības Padomes apstiprinājums.

5. Kluba biedres, to tiesības un pienākumi

5.1. Lai kļūtu par Kluba biedri, kandidātei jāatbilst sekojošām prasībām:
– jābūt vismaz 21 gadu vecai Latvijas Republikas pilsonei,
– aktīvi jādarbojas kādā privātajā vai valsts sektorā, vai arī kādā citā nodarbē, ieskaitot, piemēram, mājsaimnieces darbu, bet ne politiskajā darbībā,
– jābūt augsti kvalificētai savā darba jomā,
– jābūt ieinteresētai Kluba darbībā ar apņēmību ievērot Kluba statūtus.
5.2. Par Kluba biedrēm var kļūt visu profesiju un nodarbošanos pārstāves, bet katru noteiktu profesiju un nodarbošanos ieteicams pārstāvēt tikai vienai aktīvai Kluba biedrei. Pēc pieciem aktīvas darbības gadiem var uzņemt otru tās pašas klasifikācijas biedri.
5.3. Par Kluba biedri var kļūt, tikai saņemot Kluba uzaicinājumu. Priekšlikumu par jaunas biedres uzņemšanu, saskaņā ar Papildu Noteikumos noteikto procedūru, divas Soroptimistes iesniedz Kluba valdei. Valde ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu nolemj, cik, kādu kandidatūru un kādas profesijas pārstāves ieteikt uzņemšanai Klubā. Priekšlikumus par uzņemamo jauno biedri rakstiski izsniedz visām biedrēm, kuras Valdes noteiktajā laika periodā var iesniegt rakstiskus protestus ar motivāciju. Ja netiek iesniegts neviens protests, kandidāti uzskata par ievēlētu un Valde to dara zināmu tuvākajā Kluba sanāksmē. Ja tiek iesūtīts protests, bet Valde to neuzskata par pietiekami pamatotu, tā autori jāuzaicina apspriest šo jautājumi ar Valdi, lai panāktu vienprātību. Valde ir atbildīga, lai jaunā biedre, kas ir ievēlēta un uzņemta Klubā, tiktu precīzi informēta par Kluba mērķiem, darbību un statūtiem.

6. Kluba biedru kategorijas

6.1. Kluba biedres iedalās sekojoši:
a) aktīvās biedres, t.i.,
1. biedres, kuras Klubā uzņemtas saskaņā ar 5.1. , ieskaitot aktīvās biedres, kas pārnāk no citiem Klubiem, un biedres, kas mainījušas nodarbošanos vai profesiju, pat ja tāda Klubā jau ir pārstāvēta;
2. aktīvās biedres, kas ir pārcēlušās uz dzīvi tādā vietā, kur nav Kluba. Viņas ievēro un pilda visus ierindas Kluba biedru pienākumus.
b) seniorbiedres, t.i., aktīvās biedres, kas sasniegušas 75 gadu vecumu.
6.2. Tiesības tikt ievēlētai:
a) aktīvās biedres var tikt ievēlētas amatos visos Soroptimistu organizācijas līmeņos. Atrašanās amatā jāpārtrauc, kļūstot par seniorbiedri;
b) seniorbiedres var amatā ievēlēt Kluba līmenī, izņemot Prezidentes amatā, un amatos Savienības līmenī, kādi noteikti Savienības lēmumos;
c) Seniorbiedru skaits Valdē nedrīkst pārsniegt divas.

7. Kluba Draugi

7.1. Neskatoties uz 5.1. nosacījumiem, Klubs kā Kluba Draugus var uzņemt sievietes, kuras ir izcilas personības vai ievērojamas savā darbībā, kas ir tuva Soroptimistu mērķiem. Viņu skaitam nevajadzētu pārsniegt 10% no Kluba biedreņu kopskaita.
7.2.Uzņemšanas procedūra Kluba Draugiem paredzēta 5.2. apakšpunktā.
7.3. Kluba Draugiem ir tiesības piedalīties visos Kluba pasākumos, viņas var vēlēt un tikt ievēlētas amatos Kluba līmenī, izņemot Prezidentes un Delegātes amatus.
7.4. Kluba Draugiem jāmaksā biedru nauda kā norādīts 12.punktā.

8. Piederības Klubam izbeigšana

8.1. Piederību Klubam izbeidz sekojošā veidā:
a) pēc Kluba lēmuma, kas pieņemts sakarā ar:
– nepiedalīšanos vismaz piecās Kluba sanāksmēs Soroptimistu gada laikā, ja šai prombūtnei nav piekritusi Kluba Valde;
– biedra naudas nemaksāšanu;
– citu Kluba Statūtu noteikumu un lēmumu nepildīšanu.

Biedre, kas šādu lēmumu uzskata par nepareizu, var griezties SavienībasArbitrācijas Komitejā galīgā lēmuma pieņemšanai.
b) izstājoties.
8.2. Procedūru, kas izbeidz piederību Klubam, paredz Papildu Noteikumi.
8.3. Persona, kam piederība Klubam jebkādu iemeslu dēļ izbeigta, var tikt uzņemta no jauna par Kluba biedri, bet tikai saskaņā ar esošajiem Statūtu noteikumiem un ne ātrāk kā 3 gadus pēc izslēgšanas vai izstāšanās.

9. Valde

9.1. Kluba administratīvā un izpildvara ir Valde, kuras sastāvā ir Prezidente, Viceprezidente, Sekretāre, Mantzine (Kases pārzine), kā arī citas amatpersonas, ko nosaka Lēmumi.
9.2. Amatu pilnvaru termiņš Klubam, kas Hartu saņēmis pirms Soroptimistu gada sākuma, ir viens gads, skaitot no 1.oktobra. Ar Kluba kopsapulces lēmumu amatu pilnvaru termiņu var pagarināt uz vienu gadu.
9.3. Valdes funkcijās ir nodarboties ar Klubam aktuālām lietām, galvenokārt:
– sagatavot un iesniegt izskatīšanai kārtējos uzdevumus Kluba Kopsapulcei,
– katru gadu Kopsapulcei iesniegt finansu atskaiti un priekšlikumus nākamā gada budžetam, iepriekš tos apstiprinot,
– apstiprināt Kopsapulces darba kārtību,
– apstiprināt Kluba darbības vispārējos virzienus,
– īstenot Kopsapulcē pieņemtos lēmumus.
9.4. Valdes sanāksmēm jānotiek vismaz 4 reizes gadā. Delegātes, kas minētas 13.punktā, sanāksmē piedalās padomdevēja statusā. Izraudzītās Prezidentes (ja viņa ievēlēta pirms stāšanās amatā) un Iepriekšējās Prezidentes piedalīšanās Valdes sapulcēs ir saskaņā ar Lēmumos noteikto kārtību.
9.5. Iepriekšminēto amatpersonu ievēlēšanas procedūrai un sanāksmju procedūrai ir jābūt tādai, kā noteikts Lēmumos.

10. Kluba sanāksmes

10.1. Soroptimistu gada laikā jābūt vismaz desmit Kluba sanāksmēm.
10.2. Sanāksmes
– Vienai no sapulcēm gadā jābūt vispārējai kopsapulcei, uz kuru aicina visas biedres un viņām dara zināmu arī plānoto dienaskārtību;
– Kopsapulces dienaskārtību sagatavo Prezidente, un tajā jāiekļauj amatpersonu vēlēšanas un atskaites par veikto;
– Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 2/3 no Kluba biedrēm. Ja nav kvoruma, tad sasauc nākamo Kopsapulci, kura ir lemttiesīga, neskatoties uz klātesošo biedreņu skaita;
– Lēmumus var pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu. Lemjot par izmaiņām Statūtos vai Papildu Noteikumos, kā arī par Kluba darbības pārtraukšanu, nepieciešams balsu vairākums 2/3 no Kluba biedreņu skaita;
– Ārkārtas Kopsapulce jāsasauc, ja to pieprasa Prezidente, Valde vai 1/3 Kluba biedres.
10.3. Procedūru sapulcēs jānosaka Papildu Noteikumos.
10.4. Katrai aktīvajai Kluba biedrei Soroptimistu gadā jāpiedalās vismaz piecās sapulcēs.

11. Programmu koordinatores un Komitejas

11.1. Klubā jābūt Programmu koordinatorēm vai kontaktpersonām, kuras darbojas sekojošās jomās:
– Ekonomiskā un sociālā attīstība
– Izglītība un kultūra
– Apkārtējā vide
– Veselība
– Cilvēktiesības / Sieviešu stāvoklis
– Starptautiskā sapratne un sadarbība
11.2. Koordinatoru un kontaktpersonu, kā arī komiteju darbības ilgumu un viņu darbības jomu nosaka Papildu Noteikumi.

12. Finanses

12.1. Kluba ienākumus veido gada biedru nauda, ko maksā visas Kluba biedres, ieskaitot arī jaunās, un iestāšanās maksa, ko maksā visas jaunās biedres. Biedru naudas un iestāšanās maksas lielumu nosaka Kluba Kopsapulce.
12.1. Jebkura summa, ko Klubs savācis kādam īpašam projektam, neietilpst Kluba ienākumos.
12.2. Kluba finanses glabājamas un izlietojamas tā, kā to nosaka Papildu Noteikumi, un Mantzine (Kases pārzine) sniedz atskaiti Kluba gada Kopsapulcē.
12.3. Mantzine (Kases pārzine) pārskaita maksājumus Savienībai ne vēlāk kā katra gada 30. oktobrī, pamatojoties uz biedru skaitu 30. jūnijā.

13. Kluba darbības pārtraukšana

13.1. Klubs var lemt par pašlikvidēšanos ārkārtas Kopsapulcē, kas sasaukta pēc Valdes vai vismaz 1/3 Kluba biedreņu pieprasījuma. Pašlikvidēšanas lēmuma pieņemšanai nepieciešams 5/6 klātesošo biedreņu balsu.
13.2. Klubam jāpārtrauc darboties, ja biedreņu skaits samazinās zem 15.
13.3. Līdz ar darbības pārtraukšanu Kluba Hartas emblēma un identifikācijas nozīmītes jānosūta atpakaļ Starptautiskajai Eiropas Soroptimistu organizācijai.

BIEDRES ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmata

Rokasgrāmata
Soroptimistēm
Eiropas Federācijā
2008
1
STARPTAUTISKĀ SOROPTIMISTU ORGANIZĀCIJA
EIROPAS FEDERĀCIJA
PRAKTISKA ROKASGRĀMATA
Satura rādītājs
Lappuse
Soroptimistu pasaules karte
3
SSO un tās četras Federācijas (shēma)
5
Starptautiskā Soroptimistu organizācija (SSO)
6
Programma/Projekti/Konvencija
SSO/Eiropa (SSO/E)
Federācija
7
Valde un Sekretariāts/Pilnvaroto Komiteja /Pilnvaroto sanāksme/
Pārstāvība/Programma un Tēma/Fondi/Draudzības Saites/
Kongress/Soroptimistu gads
Maksas (shēma)
9
Savienības
10
Vispārēji jautājumi/Valde un Sanāksmes/ Delegātu padome
Savienības Prezidente
10
Vispārēji jautājumi/Atskaites, ziņojumi
Klubi
11
Klubu tipi/Kluba dzīve/Biedres/Valde/
Klubi savienībās/Atsevišķie klubi
Kluba Prezidente
11
Vispārēji jautājumi/Kā vadīt Kluba sanāksmi /Atsevišķo klubu Prezidentes
Visos līmeņos
12
Sazināšanās/Publikācijas un äurnāli
Projekti
13
Kā izveidot projektu/Līdzekļu vākšana/Sabiedriskās attiecības un
Preses Grāmata/Projektu būtības apskati (PBA) un grafiks
Atskaites PFZ/PFR (shēma)
15
Savstarpējā sadarbība starp biedrēm un SSO
16
Ko soroptimistu organizācija piedāvā savām biedrēm /Ko katrai biedrei
vajadzētu dot Starptautiskajai Soroptimistu organizācijai?
Paplašināšanās
16
Kur atrast piemērotas biedres/ Kā kontaktēties ar viņām/ Kā vislabāk motivēt un iegūt
jaunas biedres/Veiksmīgas idejas un aktivitātes/Problēmas, no kurām jāizvairās
Soroptimistu vārdnīca
20
Pielikums I : Ideālas soroptimistes 12 baušļi
2
Ievads Rokasgrāmatai
Šim dokumentam jākalpo par pamatu apmācību kursos, tas var labi noderēt jaunu biedru
iesaistīšanā vai arī jauna kluba kodola veidošanā.
Biedrei, kas tālāk apmācīs, jāizmanto savs viedoklis, spriedums, prasme un kompetence, lai
pilnveidotu un atbalstītu šī dokumenta pamatelementus, ieteikumus un rekomendācijas.
Daudz kas būs atkarīgs arī no uzrunājamās grupas: kas viņas ir, no kādas vides nāk, viņu
zināšanas par organizāciju un ko viņas cer iegūt mācību periodā.
Iespējams, šo rokasgrāmatu pēc pirmajām apmācībām vajadzēs koriģēt un izmainīt, un
turpmāko rokasgrāmatas satura izklāstu noteiks apmācību vadītāju ieguldījums.
Četras Federācijas
Amerikas
Eiropas
SSO
SSO
Klusā okeāna
Lielbritānijas un
Dienvidrietumu SSO
Īrijas SSO
3
Starptautiskajā Soroptimistu organizācijā (SSO) ir ap 91 000 biedru 125 valstīs, un tā ir
vispasaules organizācija sievietēm vadošos amatos un profesijās, lai, darbojoties kalpošanas
projektos, sekmētu cilvēktiesību ievērošanu un sieviešu stāvokļa uzlabošanu.
Kā nevalstiskai organizācijai
(NVO) ar vispārēju konsultatīvu statusu Apvienoto Nāciju
Organizācijā (ANO), Soroptimistu pārstāvēm ir tiešā piekļuve un balsstiesības ANO centros
Ņujorkā, Ženēvā, Vīnē, Romā, Nairobi un Parīzē.
SSO sākums meklējams 1921.gadā Kalifornijā, un savu nosaukumu organizācija guvusi no
latīņu vārdiem “soror” un “optima” , ko var interpretēt kā vislabākais sievietēm. (Burtiski=
“vislabākā māsa”).
Dr. Suzanne Noël, plastikas ķirurģe, pirmo soroptimistu klubu Eiropā nodibināja 1924.gadā
Parīzē. 1930. gadā viņa nodibināja arī klubu Eiropas Federāciju.
4
STARPTAUTISKĀ SOROPTIMISTU ORGANIZĀCIJA
SSO PADOME
* *
3 balsstiesīgas biedres
3 balsstiesīgas biedres
3 balsstiesīgas biedres
3 balsstiesīgas biedres
SSO AMERIKAS
SSO EIROPAS
SSO LIELBRITĀNIJAS UN
SSO KLUSĀ OKEĀNA DR
FEDERĀCIJA
FEDERĀCIJA
ĪRIJAS FEDERĀCIJA
FEDERĀCIJA
18 valstis
30 valstis
12 valstis
NACIONĀLĀS SAVIENĪBAS
* *
SSO Padome : (bez
26 valstis
balsstiesībām)
ATSEVIŠĶIE KLUBI
Prezidente
Jaunievēlētā Prezidente
delegātes
Iepriekšējā Prezidente
31 valsts
Kasiere
18 Eiropa, 12 Āfrika
un 1 Karību salas
KLUBI
SSO Prezidenti ievēl uz 2 gadu termiņu
pēc rotācijas principa starp Federācijam
5
STARPTAUTISKĀ SOROPTIMISTU ORGANIZĀCIJA (SSO)
Kā mūs prezentēt: “Mēs esam vispasaules organizācija sievietēm vadošos amatos un
profesijās, lai, darbojoties kalpošanas projektos, sekmētu cilvēktiesību ievērošanu un uzlabotu
sieviešu stāvokli.”
Programma
SSO Valdes sanāksmē, kas notiek pirms Starptautiskās konvencijas, SSO izstrādā Rīcības
Programmu, kas pazīstama kā Programmfokuss, kas ir iedvesmas pamats klubu darbībai.
Programmfokuss 2007.-2011. gadiem ir saistīts ar ANO Millennium attīstības mērķiem un
aptver vissvarīgākos izaicinājumus mūsu sabiedrībai, kuri atspoguļoti sešās SSO programmās:
Cilvēktiesības / Sieviešu stāvoklis (CT/SS)
Izglītība (tai SSO/E ir pievienojusi arī sadaļu “Kultūra”)
Ekonomiskā un sociālā attīstība (ESA)
Apkārtējā vide
Veselība
Starptautiskā labvēlība un saprašanās (SLS/IGU)
Projekti
Iepriekš minētajā SSO Valdes sanāksmē SSO ir pieņēmusi kopīgu projektu – Kvadrināles
Projektu, kuru rotācijas kārtībā ierosina katra no Federācijām.
1999.
– 2003.gada SSO
projektam Protēzes – dzīvībai, kuru partnerībā ar Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju
ierosināja SSO Eiropas federācija, bija milzīgi panākumi. Kājnieku mīnu upuriem
Afganistānā, Angolā un Gruzijā tika savākti vairāk kā 1,2 miljoni eiro.
Projekta SIerra, Ģimene un nākotne , ko 2007.-2011.gadam ierosinājusi Lielbritānijas un
Īrijas federācija, mērķis ir palīdzēt Sjera Leones sievietēm un bērniem, stiprinot riska
ģimenes un palīdzot bērniem, kas dzīvo uz ielas, atgriezties mājās. Pēc biedru lūguma, SSO
apsver iespēju izvirzīt ilgtermiņa projektu, kas radītu daudz spēcīgāku ietekmi nekā 4 gadu
projekti.
10.decembrī, Cilvēktiesību dienā, kas ir arī SSO diena, SSO Prezidente uzaicina visas
soroptimistes ziedot kādam īpašam projektam. 2007.gadā Prezidentes Aicinājums Atjaunot
cieņu bija to sieviešu atbalstam, kam ir fistulas un kas ārstējas Adis Abebas Fistulu slimnīcā.
Tā ir vienīgā slimnīcā pasaulē, kas specializējusies tikai obstetrisku fistulu pacientu ārstēšanā.
Konvencija
Starptautiskā Konvencija notiek reizi
4 gados: 1999.gadā Helsinkos, 2003.gadā Sidnejā,
2007.gadā – Glāzgovā un 2011. – Monreālā.
6
SSO/EIROPA (SI/E)
FEDERĀCIJA
Valde un Sekretariāts
SSO/E Valdē ir Prezidente, Jaunievēlētā Prezidente, Iepriekšējā Prezidente, divas
Viceprezidentes, Mantzine/Kasiere, Sekretāre, un katra ir ievēlēta no dažādo apvienību
piedāvātajām kandidātēm. Federācijai ir arī Tehniskās komitejas (Konstitūcija un Vietējie
lēmumi, Paplašināšanās, Stipendijas), viena Finanšu Kontroliere, Programmu koordinatores,
Programmu sadarbības vadītāja un Federācijas žurnāla redaktore. SSO/E Valde tiekas divreiz
gadā. Federācijas sēdeklis ir Prezidentes pastāvīgā dzīvesvieta.
Federācijai ir pastāvīgs sekretariāts, ko pazīst kā “SEP” ( X Paragrāfs, Federācijas Vietējie
lēmumi), un tas strādā divās oficiālajās valodās: angļu un franču. (SSO/E Konstitūcija, I
paragrāfs, 8.daļa,).
Pilnvaroto pārstāvju Komiteja un Pilnvaroto pārstāvju Sapulce.
Pilnvaroto pārstāvju Komiteju, kas ir Federācijas lēmējorgāns, veido divas pārstāves
(Pilnvarotās personas) no katras apvienības plus viena klubu Pilnvarotā pārstāve no
Lihtenšteinas, Monako un San Marino. Komiteja tiekas vienreiz gadā ģenerālās asamblejas
laikā, kas pazīstama kā Pilnvaroto pārstāvju sapulce.
(SSO/E Konstitūcijas IV pants;
Savienību Konstitūcijas XI pants; SSO/E Vietējie lēmumu I pants).
Pārstāvniecība
SSO/E ir dalībnieka statuss Eiropas Padomē (EP) Strasbūrā, tā ir Eiropas Sieviešu Lobija
(ESL) Briselē biedre un ir pārstāvēta arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā Vīnē.
Programma un Tēma
Esot viena no četrām SSO Federācijām, SSO/E integrē Programmu darbībai (Programme
Focus), ko ierosina SSO, un tai SSO/E Prezidente var pievienot kādu īpašu projektu tēmu,
kura klubus var iedvesmot tālāk saviem projektiem.
Daži piemēri:
Izglītība – progresa atslēga (1987.-1989. un 2001.-2003.)
Bērns un vardarbība (1997.-1999.)
Kopā ar jaunatni – 21.gadsimtā (1999.-2001.)
Sievietes stiprina mieru (2003.-2005. un 2005.-2007.)
Soroptimistes iet pēc ūdens (2007. – 2011.)
Fondi
Federācija kontrolē četrus Fondus, kurus uztur dalībnieču maksātās biedru maksas:
Solidaritātes fonds: fonds, kas principā atbalsta Atsevišķos klubus un/vai Apvienības,
kurām ir grūtības samaksāt biedra naudu Federācijai (skat. Solidaritātes Fonda statūtus, kas
saņemami SEP).
Rīcības fonds: fonds neatliekamai finansiālai palīdzībai pēkšņu nelaimju gadījumā vai
humanitāru projektu atbalstam vai sievietes izglītojošu projektu veicināšanai valstīs, kur
pastāv soroptimistu klubs vai arī šāds klubs ir veidošanās stadijā
(skat. Rīcības fonda
statūtus, kas saņemami SEP).
Stipendiju fonds: fonds stipendiju piešķiršanai, lai veicinātu izglītības tālāku progresu
sievietēm, kas jau strādā profesijā un vēlas sevi profesionāli pilnveidot, vai arī vēlas
pārkvalificēties (skat. Stipendiju fonda statūtus, kas saņemami SEP).
Dr. Noël Fonds: fonds, kuru administrē Franču Apvienība, tas paredzēts plastikas
ķirurģēm specializācijai kādā jomā (informācijai kontaktēt ar Franču apvienības Prezidenti)
7
Draudzības saites (DS/FLs)
DS tiek veidotas starp klubiem dažādās valstīs kā vienas Federācijas ietvaros, tā arī ārpus tās.
DS veicina personīgus kontaktus, apmaiņas vizītes, kultūras u.c. kontaktus, kā arī kopīgus
projektus (tehnisku prasmju apguve, izglītojošas programmas, dalība vietējos projektos, utt.).
Veidlapas un informācija saņemama SEP. Pilns DS saraksts – www.soroptimisteurope.org .
Kongress
Starp divām SSO Konvencijām reizi četros gados ir Federācijas kongress, ko organizē
Prezidente sadarbībā ar Iepriekšējo Prezidenti.
Soroptimistu gads
SSO/E Soroptimistu gads sākas
1.oktobrī un beidzas
30.septembrī. Visu līmeņu visas
amatpersonas Federācijā stājas amatā 1.oktobrī (Federācijas Vietējie lēmumi XIX pants).
8
BIEDRU MAKSAS
Kā tas darbojas
Jāmaksā līdz 1.novembrim
Jāmaksā līdz 31.decembrim
Biedru
Biedru
Biedru
Biedru
maksa
maksa
maksa
maksa
Biedres
Klubs
Savieniba
Federācija
SSO
Kluba
Savienības
Federācijas
SSO
noteikta
noteikta
noteikta summa
noteikta
summa
summa
summa
Citi
Solidaritātes Fonds
izdevumi
Dr. Noel
Rīcības Fonds
Fonds
Stipendiju Fonds
Katru gadu maijā klubu biedru anketa tiek nosūtīta Savienību Kasierēm un Atsevišķo Klubu Prezidentēm
9
SAVIENĪBAS
Minimālās prasības Savienības izveidošanai pašlaik ir četri klubi valstī ar vismaz
100
biedrēm.
(Federācijas Vietējie lēmumi VII pants,
3.daļa). Savienības sēdeklis ir tās
Prezidentes mītne vai tās administratīvais centrs. (Savienības Statūtu I pants, 4.daļa).
Valde un sanāksmes
Savienībai ir Valde, kas ir līdzīga Federācijas valdei, kā arī Tehniskās komitejas, Programmu
koordinatores un citas amatpersonas, kā norādīts Savienību Statūtos un Vietējos lēmumos.
Valdes biedru amata termiņš ir divi gadi.
Savienības Valdes kārtējās sanāksmes notiek vismaz četras reizes gadā (Savienību Statūtu VI
pants, 7. daļa).
Delegātu padome
Savienības pārvaldes orgāns ir Delegātu padome (divas delegātes no katra kluba), un tās
sanāksme ir reizi gadā (Savienību Statūtu V pants).
SAVIENĪBAS PREZIDENTE
Vispārīgā daļa
Savienības Prezidente tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Viņa ir Savienības galvenā
amatpersona un Savienības pamats, mugurkauls.
Viņa vai viņas deleģēta persona pārstāv Savienību dažādos soroptimistu vai citos
pasākumos.
Papildus Savienību Konstitūcijas XII pantā minētajiem galvenajiem pienākumiem:
Viņai jāuztur sakari ar Klubu prezidentēm, kopīgi jārisina viņu problēmas un jābūt
nomodā par visu klubu vispārējo veselību.
Viņai savlaicīgi jānodod tālāk informācija, kas saņemta no Federācijas vai citiem
avotiem un, sadarbībā ar Valdi un citām Savienības amatpersonām, vispār jāvada darbs
Savienībā.
Viņai jāpārrauga Savienības vispārējais stāvoklis, uzvedība, lai tiktu uzturēti augstie
ētikas standarti, kurus pieprasa SSO.
Viņa jāuzrauga paplašināšanās lietas un jaunu klubu veidošanās.
Izpildes termiņu un organizācijas noteikumu ievērošana visās lietās un visos līmeņos
nodrošina sekmīgu darbu un administrēšanu. Tieši Prezidentes paraugs rāda virzienu, kādā
jādarbojas arī pārējām biedrēm.
Viņas komunicēšana ar Federāciju, vai nu tieši vai caur citām Savienības amatpersonām, ir
svarīgs viņas pienākumu un atbildības aspekts. Tas ietver sevī ziņojumus, ziņojumus par
biedru skaitu un biedra maksām, u.c. saziņas formas un tēmas, tomēr, nebūt neaprobežojas
tikai ar to, komunicējot ar Federācijas Prezidenti vai SEP Valdi.
Ziņojumi, pārskati
Jaunā soroptimistu gada pirmajos mēnešos Savienībām, saskaņā ar Federācijas izstrādātajām
vadlīnijām, jāiesniedz ziņojums Federācijai par iepriekšējo soroptimistu gadu ( no 1.oktobra
līdz 30.septembrim).
10
KLUBI
Klubu veidi
Federācijā ir divu veidu klubi:
a) Klubi Savienības sastāvā
b) Atsevišķie klubi (t.i., klubi valstī, kurā vēl nav izveidota Savienība)
Klubiem ir oficiāli jāreģistrējas arī savā valstī, ja tādas ir prasības.
Kluba dzīve
Gadā Klubam ir jānotur vismaz 10 sanāksmes. Katrai biedrei jāpiedalās vismaz piecās no tām,
izņemot gadījumus, kad sanāksmes neapmeklēšanai ir attaisnojošs iemesls (Kluba Statūtu X
pants).
Biedru skaits
Biedru skaits ir noteikts Kluba Statūtu V un VI pantos. Kad Klubs nodibināts, Klubam
jāsaglabā vismaz 15 biedres, kas strādā kādā profesijā vai biznesā. (SSO Konstitūcijas IV
panta 2.daļa).
Valde
Kluba administratīvais un izpildorgāns ir Valde, kuras sastāvā ir Prezidente,
viceprezidente(s), sekretāre, kasiere/mantzine, kā arī citas biedres, kā norādīts klubu Vietējos
lēmumos (Kluba Statūti IX pants).
Klubi Savienībā
Klubi konsultējas ar savu Savienību, kur katrs klubs ir pārstāvēts ar divām delegātēm
(skat.augstāk). Klubam gadā jānotur vismaz 10 sanāksmes (Klubu Statūtu X pants).
Atsevišķie klubi
Atsevišķie klubi ir Federācijas tiešā atbildībā (Federācijas Statūtu XIV panta 2b daļa), un
rotācijas kārtībā Federācijas Valde tos uzaicina sūtīt novērotāju uz Pilnvaroto pārstāvju
sanāksmi. Brauciena izdevumus apmaksā Federācija.
Atsevišķajiem klubiem ir savi Statūti, kuru paraugu izstrādājusi Federācija, un klubu pašu
Vietējie lēmumi, kas izstrādāti, pamatojoties uz Federācijas rekomendētajām Vadlīnijām
(skat. pielikumu).
Atsevišķajiem klubiem nav balsstiesību Federācijas līmenī, izņemot Lihtenšteinas, Sanmarino
un Monako klubus (skat.2. lpp. Pilnvaroto pārstāvju komiteja).
Pēc piecu gadu pastāvēšanas Atsevišķie klubi var iesniegt kandidātes Federācijas līmenī
ievēlēšanai Programmas koordinatores amatā.
Jaunā soroptimistu gada pirmajos mēnešos Atsevišķajiem klubiem jāiesniedz iepriekšējā
soroptimistu gada (1.oktobris
– 30.septembris) pārskata ziņojums saskaņā ar Federācijas
izplatītajām vadlīnijām.
KLUBA PREZIDENTE
Vispārējā daļa
Savā klubā Kluba Prezidente ir Savienības Prezidentes atspulgs, jo viņai ir līdzīgi pienākumi
un atbildība sava kluba līmenī. Viņai jāievēro un jārespektē noteikumi, kas reglamentē Kluba,
Savienības un visas SSO darbību. Viņai ir tie paši pienākumi attiecībā uz komunicēšanos,
informēšanu, ziņojumiem, sadarbību ar Valdi, biedru maksām, reprezentāciju un kluba darba
pārraudzību.
Klubi ir pamats, uz kura balstās visa organizācijas darbība. Ja nenotiek regulāras
ikmēneša sanāksmes un / vai rakstiska informācija par Kluba, Savienības, Federācijas un SSO
aktivitātēm nenonāk līdz kluba biedrēm, tad viņas zaudēs interesi un pārtrauks darbošanos
klubā.
11
Ar labu administrēšanu un komandas darbu Prezidente liks biedrēm sajust, ka viņas ir kluba
neatņemama sastāvdaļa, un viņu ieguldījums, lai arī neliels, kluba projektos ir ļoti būtisks.
Viņai jāiesaista kluba biedres kluba saglabāšanā un atjaunināšanā. Tas ir iespējams tikai tad,
ja iecietība un sapratne valda kluba biedru domu apmaiņā, ja attiecības ir siltas un draudzīgas.
Kā vadīt kluba sanāksmi
Kluba Prezidentei jābūt labi sagatavotai kluba sanāksmei un iepriekš jāsagatavo
dienaskārtība, kurā vajadzētu ietvert:
Informāciju no Federācijas, Savienības un Kluba valdes vai tās loceklēm un biedrēm
(svarīgāko no soroptimistu žurnāliem, piem., The Link , ja visas kluba biedres to neabonē)
Ielūgumus uz pasākumiem
Diskusijas par pašreizējiem vai nākotnes projektiem
Jaunu biedru priekšā stādīšana, priekšlikumi
Vienai no sapulcēm jābūt kopsapulcei, uz kuru katrai biedrei jāsaņem uzaicinājums un
iespējamā dienaskārtība (Klubu Statūtu X punkts un Kluba Vietējie lēmumi).
Īpašās, speciālās sanāksmes vai pasākumi sākas ar sveču ceremoniju:
1. sveci iededz par Klubu
2. sveci iededz par Savienību vai paplašināšanos
3. sveci iededz par SSO/E
4. sveci iededz par SSO
Atsevišķā Kluba Prezidentes
Atsevišķā Kluba Prezidentes konsultējas tieši ar Federāciju. Viņu pārējie pienākumi un
atbildība ir tādi paši kā Kluba Prezidentei Savienības sastāvā. Vitāli nepieciešams ar
Federācijas Paplašināšanās amatpersonu palīdzību veidot valstī jaunus klubus. Kopā ar citiem
klubiem viņi jutīsies mazāk izolēti un varēs sākt jaunus kopīgus projektus.
VISOS LĪMEŅOS
Visos līmeņos funkcionēšanu un procedūras nosaka Statūti (SSO, SSO/E, Savienības, Klubu)
un atbilstošie Vietējie lēmumi.Vietējie lēmumi nedrīkst būt pretrunā ar Statūtiem. Savienības
Prezidentēm un Kluba Prezidentēm pilnībā jāpārzina visi noteikumi, kas nosaka organizācijas
darbību, un ieteicams uz Kluba sanāksmēm līdzi ņemt Statūtu bukletu (skat. SSO/E tīmekļa
vietni vai pieprasiet no SEP).
Komunicēšana
Komunicēšana notiek divos virzienos: no Savienībām/Atsevišķajiem Klubiem uz Federāciju
un SSO un pretējā virzienā. Komunicēšana ir būtisks līdzeklis informācijas nodošanā un
saņemšanā, kā arī lai uzturētu organizācijas vienotību, iekšējo informētību un mācīšanos
vienai no otras.
Publikācijas un žurnāli
SSO publicē ik gada ceturkšņa biļetenu angļu valodā “The International Soroptimist” (TIS).
SSO/E abonē TIS, un tā bezmaksas kopijas pārsūta vairākām Savienību amatpersonām,
Atsevišķo klubu Prezidentēm un Programmu koordinatorēm Savienībās/Atsevišķajos klubos.
Biedrēm tie jāabonē. Versiju franču valodā publicē SSO/E, ko pilnībā finansē abonētāji
galvenokārt Franču Savienībā. Arī to izplata bez maksas līdzīgi kā versiju angļu valodā.
12
SSO/E publicē ceturkšņa biļetenu angļu un franču valodā “The Link/Le Trait d’Union”.
SSO/E abonē “Link/Trait d’Union” un pārsūta bezmaksas kopijas vairākām Savienības
amatpersonām un Atsevišķo klubu Prezidentēm. Pārējām biedrēm izdevums jāabonē, un tas
iespējams arī tiešsaistē.
Savienības publicē savus izdevumus savā nacionālajā valodā(s).
PROJEKTI
Kas ir projekts? Kā to sekmīgi veidot?
Projektu var ierosināt Federācija, Savienība vai Klubs. Bet tieši Klubs būs galvenais projekta
veidotājs. Projektam jādod pozitīvas izmaiņas personai, personu grupai vai sabiedrībai
jebkurā līmenī. Labi projekti dara soroptimismu pamanāmu. Labdarība kā tāda nav projekts,
jo tā nerada būtiskas izmaiņas saņēmēja(u) statusā.
Projekts var ietvert sevī tiešu darbību, bet tas var būt mērķēts uz problēmu apzināšanu,
novēršanu, mentalitātes izmainīšanu, lai novērstu konfliktus, slimības, kaitīgus tradicionālus
paradumus. Projektiem ne vienmēr nepieciešama nauda, bet vienmēr ir vajadzīga ticība tam,
ko dari, un personiska līdzdalība.
Kā dabūt naudu projektam: daži padomi
Kas ir līdzekļu vākšana, sponsorēšana?
Likt cilvēkiem un organizācijām saprast, kāds ir jūsu saredzamais mērķis un kas jums no
viņiem nepieciešams, lai šo mērķi sasniegtu. Personiskais kontakts un aizrautība ar jūsu
projektu aktivizēs jūsu donorus! Tomēr ar sponsoriem uzmanieties, jo ne visas organizācijas
vai kompānijas ir neitrālas, un ne visām ir tie paši ētiskie standarti kā soroptimismam.
Sponsors, kuru izvēlēsities, metīs ēnu vai arī darīs godu jūsu kluba tēlam!
Līdzekļu vākšanas tehnika:
Vēstules – Tikšanās vaigu vaigā – Telefona sarunas – E-pasti – Brošūras – Pasākumi –
Plašsaziņas līdzekļi – Apmeklēšana mājās.
To var darīt dažādos veidos: no nelielu balvu loteriju organizēšanas līdz pieejai plašām telpām
konferenču, koncertu un tirdziņu rīkošanai, pasākumiem un piknikiem, līdz faktiskam
finansiālam atbalstam no lielākiem sponsoriem. Lieciet lietā visu savu biedreņu profesionālos
kontaktus un viņu īpašās zināšanas!
Vietējās sabiedrības iesaistīšana var dot publicitāti UN ienest naudu no ārpuses. Sadraudzības
klubu kopīgi projekti arī ir veids, kā dalīties pieredzē un izmaksās.
Sabiedriskās attiecības (PR)
Jums jāmēģina uzturēt labus kontaktus ar vietējiem laikrakstiem, radio un televīziju, jo tas
daudz nozīmē. Lai tas veiksmīgi izdotos, nepieciešams izveidot preses grāmatu.
Preses grāmata/Preses komplekts
Preses grāmata vai Preses komplekts ir dokuments, kas ir komunikāciju plāna neatņemama
sastāvdaļa. Tā ir paredzēta žurnālistiem, lai viņus uzaicinātu uz preses konferenci, lai darītu
viņiem zināmu par kādu informatīvu kampaņu, ko izsludinājusi asociācija. Tas būs
13
visnoderīgākais darba dokuments žurnālistam, kas tādējādi saņem pilnīgu un precīzu
asociācijas informāciju, kuru nodot tālāk. Tā tiek noformēta un prezentēta kā tematiska mape
vienai noteiktai tēmai.
Preses komplekta mērķis ir demonstrēt asociācijas izplatāmās informācijas būtību, nopietnību
un ticamību. Noformēts mapē, šis komplekts sastāv no lapām, kurām katrai apakšējā daļā ir
komplekta nosaukums un asociācijas nosaukums.
1.lpp: Nosaukums
2.lpp: Kopsavilkums
3.lpp: Aprakstāmais notikums vai jautājums – ar labskanīgiem virsrakstiem un aprakstiem,
atbilstoši ilustrēts ar diagrammām vai fotogrāfijām
4. lpp: paziņojumu vai runu pilnie teksti vai kopsavilkumi
5.lpp: SSO prezentācija – tās mērķi
6.lpp: Kluba prezentācija – tās galvenās aktivitātes
Pēdējā lappuse:
kontakti, detaļas.
Pārskati par projektiem
Par visiem projektiem jāsniedz Projekta būtības aprakstu (PBA), ko var iesniegt tiešsaistē
http://reports.soroptimistinternational.org vai nosūtot SSO/E Pastāvīgajam sekretariātam
(SEP) vai nu kā piespraudi e-pastam, vai pa pastu vai faksu, izmantojot PFZ veidlapu, kuru
var atrast Federācijas mājaslapa (www.soroptimisteurope.org) vai var lūgt atsūtīt, rakstot uz
(pfr@soroptimisteurope.org). Vairāk informācijas skatiet pielikumā “Atskaites ziņojumi –
Ko, Kāpēc, Kā un Kad”.
SSO, pamatojoties uz PFR, katru gadu piešķir Labās Prakses Balvas, un jūs varat būt vienas
no izraudzītajām šai balvai! Apbalvotie projekti aprakstīti SSO biļetenā TIS (SSO žurnāls) un
speciālos bukletos, kas stāsta par projektiem specifisku SSO tēmu ietvaros. Nelaidiet garām
izdevību darīt zināmu sava Kluba projektu gan organizācijas ietvaros, gan ārpus tās!
14
SSO datubāze
iesniegt
aizpilda formu
angliski vai franciski
PBA ziņošanas sistēma*
a
SEP : labošana,
vai
projekts
tulkošana
b
e-pasts
aizpilda formu
angliski vai
Fakss,
franciski
asts
savienību Programmu sadarbības
SSO/E programmu
vadītāja vai Prezidente
koordinatores
+programmu
sadarbības
vadītāja
PBA : Projekta būtības apraksts
Var sūtīt jebkurā laikā projekta gaitā, bet noteikti – to pabeidzot.
15
SSO BIEDRU UN SOROPTIMISTU ORGANIZĀCIJAS
SAVSTARPĒJĀ SADARBĪBA
Ko soroptimistu organizācija piedāvā savām biedrēm?
Tā piedāvā draudzību, kas aptver pasauli un profesionālu kontaktu tīklu, kas var būt noderīgs
gan personīgajā dzīvē, gan darba dzīvē. Strādāt kopā ar citām sievietēm komandā, lai realizētu
kādu Kluba projektu, ir interesanti un aizraujoši. Kluba dzīve ir iespēja apmainīties idejām un
dalīties profesionālajā pieredzē, tā paver citādu pieeju vietējai sabiedrībai un ārpasaulei un tās
problēmām.
Ko biedrei vajadzētu dot soroptimismam?
Dodiet tik daudz laika, cik vien iespējams, un tiecieties sasniegt organizācijas mērķus!
Atcerieties dažus no svarīgākajiem punktiem:
sieviešu stāvokļa uzlabošana
uzturēt augstus ētiskos standartus
cilvēktiesības visiem
vienlīdzība; attīstība un miers caur starptautisku labvēlību un saprašanos
Esot Kluba biedrēm, katrai būs izdevība pielietot savas prasmes vai nu Kluba vadībā vai kādā
sirdij tuvā jomā. Viņas līdzdalība Kluba dzīvē, saskaņā ar viņas personiskajiem un Kluba
pienākumiem, var būt ļoti dažāda. Pārējām Kluba biedrēm vajadzētu saprast un akceptēt
dažādas variācijas. Tolerance jeb iecietība Kluba dzīvē ir ļoti svarīga. Tomēr, ātrāk vai vēlāk,
visām biedrēm jāuzņemas darbs vienā vai otrā Kluba līmenī.
Skat. Pielikumu II Dr. S.Noel „Ideālas soroptimistes 12 baušļi”
PAPLAŠINĀŠANĀS
Atslēga sekmīgam paplašināšanās darbam
Paplašināšanās ir katras kluba biedres atbildība
Kur meklēt piemērotas biedres?
Plašā paziņu lokā – bet ne tikai draudzeņu vidū
No strādājošajām masu saziņas līdzekļos
Dažādu avotu rekomendētu sieviešu vidū
Apkalpojošajā sektorā strādājošās: veikalos un bankās, nodokļu konsultantes,
skolotājas, muzeju direktores, gides, frizieres, privātā vai profesionālā jomā
strādājošās
Pilsētas vai reģiona svarīgās institūcijās: augstskolās, apdrošināšanas kompānijās,
bankās, skolās, lauksaimniecības aģentūrās, pētniecības institūtos, tūrisma centros
Iekļaujiet biedres, kas strādā vadošos amatos dažādās jomās: pasniedzējas,
lauksaimniecībā, viesnīcu menedžmentā, pašvaldību vadībā, kultūras iestādēs …
Aiciniet sievietes no dažādu profesiju pārstāvēm
Svarīga arī dažādu vecuma grupu pārstāvība, bet galvenais – gados jaunu biedru
iesaistīšana.
Kā kontaktēties ar šīm sievietēm?
Piemērs, kā sākt darbu pie jauna kluba dibināšanas:
16
Uzaiciniet izglītotu, kvalificētu un ieinteresētu sieviešu grupu. Visām sievietēm, kas
vēlas un spēj darboties, jādod iespēja, jo katra apņēmīga sieviete var tālāk veicināt
soroptimisma idejas.
Organizējiet interesantu pasākumu ar kompetentām soroptimistēm, kuras ir ne vien
labi informētas par SSO, bet, pāri visam, ir arī spilgtas personības ar harizmu.
Ļoti svarīga ir īstā motivācija, kāpēc sieviete vēlas pievienoties un darboties SSO.
Ja piecas vai vairāk kandidātes izrāda patiesu interesi, viņas veidos jaunā kluba kodolu.
No šīs pamatgrupas nāks jauni ierosinājumi, un tie radīs sniega pikas efektu.
Saņemiet drosmi uzrunāt sievietes, pat ja jūs viņas labi nepazīstat!
Esiet gatavas uzņemties risku un neizdariet steidzīgu lēmumu! Pārsteidzoši, ka īsti iepazīstam
sievietes tikai tad, kad viņām ir dota iespēja darboties.
Cilvēki, kas neiederas, parasti paši to aptver un vairs nenāk. Ja kāda grupā neiederas, kādai no
Kluba jāsaņem drosme un jālūdz viņa vairs nenākt. Sievietes, kas vēlas iestāties Klubā
nepareizu apsvērumu dēļ, izjauc harmoniju un var pat izjaukt grupu.
Kā vislabāk motivēt un iegūt jaunas biedres?
Sociālā iesaistītība
Sociālā iesaistītība ļoti svarīga mūsu, soroptimistu, mērķu sastāvdaļa.
Darbošanās sistēmā, tīklā
Šādai darbībai ir dažādi aspekti: profesionāli; veidojot un stiprinot draudzību; kā arī ar
starptautiskiem kontaktiem.
Profesionāla darbošanās sistēmā nozīmē atbalstu, konkrētu palīdzību, padomu došanu,
dalīšanos pieredzē.
Sociāli politiskā iesaistītība
Tās mērķis – mainīt esošo stāvokli un izraisīt ilgtermiņa efektus.
Piemēri:
Uzlabot sieviešu stāvokli caur izglītību
Nodrošināt vienādas iespējas
Samazināt analfabētismu
Dot iespēju sievietēm mainīt savu dzīvi
Atbalstīt pašpalīdzību
(skat. Programme Focus 2007 – 2011)
Jaunas, profesionāli izglītotas sievietes mēs varam piesaistīt ar šiem mērķiem un
caur
sociāli politisko iesaistītību.
SSO nākotne ir atkarīga no mūsu prasmes iegūt par biedrēm jaunas profesionālas sievietes.
Kāpēc dažas aktivitātes ir sekmīgas, bet citas – mazāk sekmīgas?
Sekmīgas idejas un aktivitātes
Ir vitāli svarīgi izvēlēties īstās biedres paplašināšanas darbam visos līmeņos. Ne katra
soroptimiste ir piemērota šim darbam, kaut arī viņa ļoti gribētu būt Komitejas sastāvā.
Daudzas domā, ka tas ir interesants darbs, un pārāk zemu novērtē to reālo darbu un
pedagoģiskās prasmes, kas šajā darbā nepieciešamas.
17
Tas pats attiecas uz “KRUSTMĀTES” lomu, kuru bieži redzam kā vienīgi un tikai goda
pienākumu.
Paplašināšanās Komitejas biedrēm un krustmātēm jābūt zinošām, kompetentām, motivētām,
spējīgām integrēt biedres, prasmīgām starpniecēm, sirsnīgām, ar patiesu vēlmi smagi strādāt.
Darbam komandā ir jābūt viņu galvenajai prioritātei. Ne katra Kluba biedre spēj tikt ar šo
darbu galā, un tāpēc ir tik svarīgi pārdomāti izvēlēties soroptimistes šim darbam.
Noderīgas ir paplašināšanās komitejas biedru, krustmāšu un dibināšanas prezidentu regulāras
apmācības.
Ir ļoti svarīgi uzsvērt pamatprincipu – paplašināšanās ir visu soroptimistu atbildība.
Vienmēr būt modrai, lai pamanītu interesantas sievietes
Būt iecietīgai
Aicināt pievienoties jaunas biedres
Atrast īsto kluba dibināšanas prezidenti – galu galā, svarīga ir persona, nevis kluba
atrašanās vieta
Meklēt, kontaktēties un motivēt ieinteresētās sievietes citās pilsētās dibināt jaunu klubu
Iedrošināt klubus darboties kā atbalstītājiem (tas palīdz, lai rosinātu klubus domāt gan
par savu grupu, gan SSO mērķiem)
Būt gatavai kā krustmātei atbalstīt klubu tā veidošanās fāzē, apmeklēt informatīvos
pasākumus un uzturēt ciešus kontaktus ar Paplašināšanās Komiteju
Iepazīstināt potenciālo klubu ar informāciju no Savienības un Federācijas (lasīt vēstules,
piedalīties citu klubu dibināšanas ceremonijās un SSO pasākumos, utt.)
Papildu pasākumi:
Centieties uzņemt katru gadu vienu vai divas jaunas biedres (gados iespējami jaunas)
Necentieties apturēt vēl kāda kluba veidošanos tajā pašā pilsētā – konkurence var
pozitīvi ietekmēt vecāko klubu
Uzturiet kluba pievilcību ar interesantiem pasākumiem un labiem projektiem
Labi izplānojiet kluba sanāksmes
Vissvarīgākais punkts ir:
Pievērst personīgu uzmanību jauniem klubiem un biedrēm un motivēt strādāt soroptimistu
idejām un mērķiem.
Problēmas, no kurām jāizvairās:
Nekļūstiet par krustmāti nepareizu motīvu vadīta
Informācijas nodošana tikai vēstulēs
Labs informatīvs materiāls ir svarīgs, bet tikai kombinācijā ar personisku uzmanību,
vadību un atklātu domu apmaiņu
Kluba dibināšana ar zināmu piespiešanu
Tādu kluba biedru iesaistīšana, kuras nav pietiekami labi informētas par Starptautisko
soroptimistu organizāciju
Neuzņemiet klubā pārāk daudz jaunu biedru, kas zina un pazīst cita citu no citām
aktivitātēm (tenisa vai golfa klubi, profesionāli, draudzenes) tāpēc, ka tas var novest pie
situācijas “klubs klubā” un nepietiekamas neitralitātes
Nepareiza attieksme: dibināsim jaunu klubu pilsētā XY. Pareiza attieksme: es zinu kādu
kompetentu sievieti pilsētā XY, tātad mēs varam veidot jaunu klubu ap viņu.
18
Noderīgi ir nodot tālāk labas idejas un pieredzi
Sagatavojiet labas un detalizētas vadlīnijas un flaierus ar padomiem, kā veidot jaunus
klubus un ar atbildēm uz svarīgiem jautājumiem.
Mainieties pieredzē parastos informatīvos pasākumos
Paplašināšanās: personisks izaicinājums visām soroptimistēm
Svarīgas adreses:
SEP (SSO/E galvenā mītne Ženēvā):
72, route de Florissant
CH 1206 Geneva (Switzerland)
tīmekļa vietne: (SSO/E)
tīmekļa vietne (SSO) www.soroptimistinternational.org
e-pasta SSO/E kontaktpersona ir Patriks webmaster@soroptimisteurope.org
19
SI/E GLOSSARY:
Action Fund/Rīcības fonds
Fonds tūlītējai finansiālai palīdzībai un projektu atbalstam
(nepieciešams Iesniegums)
Annual Report/Gada ziņojums
Savienību/Atsevišķo klubu ikgadējs ziņojums
Application Form/Iesniegums
Īpaša forma, kas jāparaksta grupai sieviešu, kas gatavas
dibināt jaunu Klubu
Charter/Harta
Parakstīts dokuments, ko Federācijas pārstāve pasniedz
Kluba Dibināšanas ceremonijā
Charter Ceremony/
Dibināšanas ceremonija
Jauna Kluba dibināšanas ceremonija
Club year/Kluba gads
no 1.okt. līdz 30.sept. (visā Federācijā, visos līmeņos)
Coordinator/Koordinatore
padomdevēja kādā no sešām programmām
Congress (SI/E)/SSO/E Kongress Eiropas Federācijas biedru tikšanās katru ceturto gadu
SSO Konvencijas starplaikos
Constitution & By-Laws/
Konstitūcija un Iekšējie lēmumi Konstitūcija ir juridisks “lietussargs” soroptimistēm, pie
kura jāturas. Iekšējie lēmumi ir Apvienības/Kluba vai
Atsevišķā kluba iekšējie noteikumi.
Convention (SI)/Konvencija (SSO) Vispasaules soroptimistu tikšanās reizi četros gados
CoE/EK
Eiropas Komisija Strasbūrā (SSO/E ir dalībnieka statuss
un tā sūta turp savas pārstāves)
Database (SI)/Datubāze (SSO)
Centrālais datu reģistrs SSO Galvenajā mītnē Keimbridžā,
kur Programmu Fokusa ziņojumi tiek glabāti jau daudzus
gadus
Database(SI/E)/Datubāze (SSO/E) SEP reģistrē visu līmeņu amatpersonu datus
Directory/Adresu grāmata
Informācija par Federācijas un Apvienību visu līmeņu
amatpersonām, visu klubu Prezidentēm un sekretārēm,
ieskaitot Atsevišķos klubus
ESD/ESA
Ekonomiskā un Sociālā attīstība, viena no sešām
programmām
Extension/Retention//
Paplašināšanās/Biedru saglabāšana Darbs pie jaunu biedru iesaistīšanas, jaunu Klubu
dibināšanas vai Kluba biedru skaita saglabāšanas
EWL/ESL
Eiropas Sieviešu Lobijs (SSO/E ir tā biedrs un ir oficiāls
pārstāvis)
Federations/Federācijas
SSO veido četras Federācijas, un katrai ir
Apvienību/Reģionu/Klubu un Atsevišķo klubu sistēmas
Friendship Grant/
Draudzības stipendija (grants)
Ielūgums no citu Federāciju reģionu/rajonu Klubiem ar
uzaicinājumu vienai vai divām personām uzturēties
zināmu laiku
Friendship Links/
Draudzības saites
‘Māsu klubi’ citā valstī vai Federācijā (kopīgi projekti
un/vai ciešas draudzības saites, vizītes, pieredzes apmaiņa)
20
Godmother/Krustmāte
Aktīva pieredzējusi soroptimiste, kas palīdz dibināt vai
atbalstīt jaunu klubu
Governor’s Meeting (SI/E)/
Pilnvaroto pārstāvju sanāksme (SI/E)Ikgadēja Apvienību Pilnvaroto pārstāvju sanāksme, kurā
var piedalīties arī Atsevišķo klubu delegātes, un to vada
Federācijas Prezidente un paplašinātā Valde
Guidelines for Action/
Vadlīnijas darbībai
Ieteikumi darbam programmās un rekomendācijas
projektu iniciatīvās (skat. Programmu fokusu)
IGU/SLS
Starptautiskā Labvēlība un Sapratne (International
Goodwill and Understanding), viena no sešām
programmām
IPP/IP
Iepriekšējā Prezidente
NGO/NVO
Nevalstiskā Organizācija
OH-OD/AS-AD
Atvērta Sirds – Atvērtas Durvis projekts ir iespēja baudīt
draudzību apmaiņas braucienos
OSCE/ODS
Organizācija Drošībai un Sadarbībai, atrodas Vīnē (tajā
pārstāvēta SSO/E)
PD (and ADP)/PD (un PDA)
Programmas Direktore (Programmas Directores asistente)
PP/KP
Kādreizējā Prezidente
President Elect/Ievēlētā Prezidente Kluba nākamā prezidente, kas divus gadus darbojas Valdē,
pirms ieņem Prezidentes posteni.
PFR/PFZ
Programmas Fokusa Ziņojums, ko kluba koordinatore
sūta Federācijas koordinatorei kādā no 6 programmām (ir
speciālas formas) caur Apvienības koordinatori
President’s Appeal/
Prezidentes aicinājums
Projekti, ko izvēlas SSO Prezidente savas prezidentūras
Divgadei (tiek izziņots kā 10. Decembra Aicinājums)
Programme Areas/
Programmas (6):
Cilvēktiesības/Sieviešu statuss
Izglītība un Kultūra
Ekonomika un Sociālā attīstība
Veselība
Apkārtējā vide
Starptautiskā Labvēlība un Sapratne
Programme Liaison/
Programsadarbības koordinatore Biedre, kas koordinē sešu programmu koordinatores
Programme Five-O/Projekts
Pieci-O
Sadarbība starp piecām sieviešu organizācijām: Starpt.Biznesa
Biznesa un Profesionālo sieviešu organizācija, Starpt.Sieviešu Padome, Starpt. Universitāšu
sieviešu Federācija, Starptautiskā Zonta organizācija un SSO.
Scholarship Fund/
Stipendiju Fonds
Fonds grantiem tālākai sieviešu izglītībai un apmācībai.
Soroptimistes un ne-soroptimistes var lūgt atbalstu
(nepieciešams Iesniegums)
SEP/Pastāvīgais sekretariāts
Secrétariat Européen Permanent/European Permanent
Secretariat =SSO/E Galvenā mītne
21
Single Clubs/Atsevišķie Klubi
Klubi valstī, kurā nav izveidota Savienība (lai izveidotu
Savienību, jābūt vairāk kā 4 klubiem ar biedru kopskaitu
virs 100)
SI/SSO
Starptautiskā Soroptimistu Organizācija, kas sastāv no 4
Federācijām:
SI/A
Amerikas Federācija
SI/E
Eiropas Federācija
SI/GB&I
Lielbritānijas un Īrijas Federācija
SI/SWP
Dienvidrietumu Klusā okeāna Federācija
Solidarity Fund/
Solidaritātes Fonds (SF)
Fonds, kurā Savienības vai Atsevišķie Klubi var griezties
pēc palīdzības dalības maksas nomaksāšanā Federācijai
Soroptimist/Soroptimiste
No latīņu vārdiem ‘Soror optima’ vai ‘Sorores optimae’ =
burtiski – ‘vislabākā(s) māsa(s), bet varētu interpretēt kā
‘vislabākais sievietēm’ vai ‘sievietes, kas tiecas pēc
vislabākā’
The Link/Le Trait d’Union
SSO/E žurnāls, kas iznāk ik gada ceturksni
TIS
The International Soroptimist (SSO žurnāls), angļu valodā
izdod SSO, franču valodā – SSO/E
UN reps
Soroptimistu pārstāves ANO Ņujorkā, Ženēvā, Vīnē,
Parīzē, Romā un Nairobi
Webmaster
Soroptimiste, kas ievieto jaunumus tīmekļa vietnē
Where we stand/
Par ko mēs iestājamies
SSO pozīcija vairāk kā 50 svarīgos jautājumos no Agenda
21 Jaunatnei
22
The 12 commandments of the perfect Soroptimist
By Dr Suzanne Noel
Founding President of the European Federation
Honorary President of the Club of Paris
1.
They will organise a great club
To make an imposing whole.
2.
They will recruit each member
With justice and discernment.
3.
The spirit of union they will cultivate
Both together and separately.
4.
All meetings they will attend
Regularly and on time.
5.
Useless words they will avoid
So as to make better use of their time.
6.
All sisters they will greet
With love and joy.
7.
For all ordes they will consult
The list of sisters working.
8.
Foreigners they will invite
And will appreciate them fully.
9.
They will facilitate everything for them
With grace and enthusiasm.
10. Their visits they will reciprocate
At every travel they undertake.
11. Each of their actions will reflect
On the good that can be done Soroptimistically.
12. For World Peace they will make
The greatest sacrifices.
Training Manual E.shp
23